REGULAMIN

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Soap For Globe, dostępny pod adresem https://soapforglobe.com, prowadzony jest przez For Globe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-001) przy ul. Jana Pawła II 43a/37b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000849471, posiadającą NIP 5272931287 i numer REGON 386522417.
 2. Korzystając ze Sklepu Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – For Globe, sp. z o.o. z siedzibą w warszawie Al. Jana Pawła II, 43a/37b, 01-001 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000849471, NIP 5792168283, nr REGON 384392034, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł;
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionej w CEIDG, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.soapforglobe.com
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, przy wykorzystaniu jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, zakładane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, gromadzące dane osobowe podane przez Klienta, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, zarejestrowanych przez Klienta metodach płatności, Zamówieniach zwróconych i anulowanych.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Voucher – wystawiony przez Sprzedawcę dokumenty na okaziciela bądź imienny, uprawniający do bezgotówkowego nabycia Produktu na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie na Produkty dostępne w Sklepie składane są za pośrednictwem Sklepu, poprzez kliknięcie przycisku „Do Koszyka”, wedle woli Klienta – po zalogowaniu (po uprzedniej rejestracji) na indywidualne Konto bądź bez logowania i wypełnienie Formularza Zamówienia danymi odbiorcy Zamówienia, danymi adresowymi, wybranym rodzaj przesyłki i danymi do faktury, o ile są one inne, niż dane odbiorcy Zamówienia.
 2. Zamówienie składane przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia złożone jest z momentem kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”; od tego momentu Klient traci możliwość dokonywania zmian w zakresie dotyczącym Produktów, danych teleadresowych, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu (po wybraniu formy paragonu nie ma możliwości późniejszego wystawienia w jego miejsce faktury VAT, chyba, że Klient zażądał wystawienia paragonu opatrzonego jego nr NIP, które to żądanie wskazać należy w polu „uwagi do Zamówienia”).
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska,
  • Paczkomaty InPost.
 4. Dla Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Klient może skorzystać z następujących form płatności:
  • przedpłata płatnością elektroniczna,
  • przedpłata kartą płatniczą.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Zawarcie umowy – potwierdzenie przyjęcia zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przystępuje do realizacji Zamówień według wpływu, przy czym za pierwszy dzień realizacji Zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu złożenia Zamówienia lub – w przypadku wyboru sposobu płatności poprzez przedpłatę – po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta  zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:
  • dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe,
  • produkt nie jest dostępny na stanie magazynowym Sprzedawcy,
  • nastąpi brak autoryzacji płatności według wybranej przez Klienta metody lub też płatność ta nie została uregulowana w wymaganym czasie.
 4. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji, Sprzedawca poinformuje Klienta w formie wiadomości e-mail, że do przyjęcia oferty nie doszło, Umowa Sprzedaży nie została zawarta, a Zamówienie zostało anulowane. W przypadku przesłania przez Sprzedającego dwóch wiadomości o treściach jak w pkt 2 i 4, za skuteczną i wiążącą uważa się tę z wiadomości, którą wysłano jako ostatnią.
 5. Sprzedawca zwolniony jest z przesłania Klientowi informacji treści wskazanych w pkt 4 w sytuacji, w której doręczenie korespondencji uniemożliwia wadliwość lub niepełność wskazanych przez Klienta danych.

Cena i formy płatności

 1. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich (PLN), a w angielskiej wersji w euro (EUR).
 2. Strony są związane ceną wskazaną dla Produktu w momencie finalizacji Zamówienia i późniejsze zmiany ceny danego Produktu, kosztów dostawy, promocje i akcje marketingowe nie wpływają na zmianę ceny zakupionego Produktu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Płatności realizowane są za pomocą platformy Shopify lub operatora Polskie ePłatności sp. z o.o.: płatności kartowe obsługiwane są przez Stripe (Shopify), natomiast Polskie Przelewy w tym Blik przez Polskie ePłatności.

5. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone kartą za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Stripe, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: www.Stripe.com, oraz przez Polskie przelewy za pośrednictwem „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

Termin realizacji

 1. Termin realizacji Umowy określony jest jako 2 dni plus czas dostawy, zależnie od wybranej opcji dostawy. 
 2. Początek biegu realizacji Zamówienia liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Dostawa

 1.  Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nastąpić może po odrębnym uzgodnieniu jej warunków bezpośrednio ze Sprzedawcą pod adresem hello@soapforglobe.com.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę po upływie terminu realizacji Zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Przewidywany czas dostawy różni się w zależności od wybranego przewoźnika i metody dostawy i wynosi:
  • dla zamówień krajowych realizowanych poprzez przesyłkę kurierską – do 3 dni
  • dla zamówień krajowych realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej – do 4 dni
 1. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

Odstąpienie od umowy i rękojmia za wady

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych (począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), bez podawania przyczyny. Dla zachowania terminu wymagane jest co najmniej złożenie w tym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku fizyczny zwrot towaru nastąpić musi nie później, niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
 2. Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: Magazyn Soap For Globe Magdalena Sulecka, Del-fina sp. z o.o., ul. Lipkowska 92, 05-080 TRUSKAW (PL), T: 509 482 292, magda.sulecka@del- fina.pl.
 3. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz  jednorazowy koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi w całości Klient; Sprzedający nie przyjmuje przesyłek płatnych przez odbiorcę.
 4. Celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient może oświadczenie tej treści sformułować samodzielnie lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania pod linkiem ………………………… Formularz podpisany ręcznie przez klienta w oryginale przesłać należy najpóźniej wraz z odsyłanym Produktem.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.
 6. Dla skutecznego odstąpienia od umowy zwracany Produkt musi pozostawać w stanie nieuszkodzonym, w nieotwartym opakowaniu, nie noszącym żadnych śladów wykorzystania go.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 8. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie dla Klientów z Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej. Klient spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wypełnić deklarację celną i wyraźnie wskazać w niej, że przesyłka dotyczy zwrotu towaru. Karta odprawy celnej i faktura powinny być zgodne co do wartości i waluty, oraz dołączone do paczki oznaczonej jako zwrot.

Rękojmia za wady i reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady na podstawie przepisów ogólnych art. 556 k.c i nast.
 3. W ramach reklamacji Klient może żądać: wymiany Produktu na nowy, naprawy Produktu przez Sprzedawcę, obniżenia ceny Produktu albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.
 4. Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.
 5. Uprawnienie do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie, chyba, że uprzednio była ona już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę.
 6. Klient niebędący Przedsiębiorcą może – nawet w przypadku zaproponowania przez Sprzedawcę usunięcia wady – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo – w przypadku zaproponowania przez Sprzedawcę wymiany rzeczy – żądać usunięcia wad. Powyższe uprawnienia nie przysługują, jeśli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta niebędącego Przedsiębiorcą jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca może odmówić żądaniu doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta, jeśli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli wada jest nieistotna.
 9. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności w zakresie Produktów, które wykonano z materiałów dostarczonych przez Klienta. Klient składa reklamację, przesyłając Sprzedawcy w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres hello@soapforglobe.com lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Spółki wskazany na wstępie Regulaminu.
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 11. Jeżeli Klient niebędący Przedsiębiorcą zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni  od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy., uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia przedmiotu do Sprzedawcy.
 14. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 2 lat od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.
 15. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

Uszkodzenie produktu podczas transportu

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 2. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 3. Zgodnie z przepisami art. 544 i nast. k.c., w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Przedsiębiorcą, Produkt uważa się za wydany z momentem powierzenia go przewoźnikowi i z tym też momentem ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Vouchery

Informacje ogólne

 1. Voucher jest dokumentem na okaziciela lub imiennym, wystawianym przez Sprzedawcę, umożliwiającym bezgotówkowe nabycie dostępnych w sklepie Produktów.
 2. Voucher wydawany jest – wedle wyboru Klienta – w formie elektronicznej lub w formie papierowego zaproszenia dostarczonego Klientowi za pośrednictwem metod wysyłki wskazanych w Regulaminie.
 3. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich i stanowi maksymalną wartość Produktu, którą posiadacz może przy jego wykorzystaniu pokryć.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej sekcji zastosowanie znajdują pozostałe postanowienia Regulaminu.

Sprzedaż Voucherów

 1. Sprzedaż Voucherów prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu w zakładce Vouchery.
 2. Dostawa Vouchera w formie elektronicznej jest bezpłatna; dostawa Vouchera w formie papierowej płatna jest zgodnie z cennikiem dostawy przewidzianym dla innych Produktów dostępnych w Sklepie.
 3. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu Vouchera.

Wykorzystanie Vouchera

 1. Wykorzystanie Vouchera następuje poprzez złożenie w Sklepie Zamówienia na Produkt, Produkt Indywidualny lub Indywidualizowany i podanie przypisanego do Vouchera indywidualnego kodu zabezpieczającego.
 2. W przypadku Produktu przekraczającego swoją wartością limit kwotowy Vouchera, Klient zobowiązany jest uiścić różnicę na zasadach płatności jak przy złożeniu Zamówienia. W przypadku Produktu o wartości niższej, niż limit kwotowy Vouchera, różnica nie podlega zwrotowi, jednakże pozostała w ramach limitu kwota może być przez Klienta wykorzystana przy kolejnym Zamówieniu. Voucher nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Termin ważności Vouchera wynosi 90 dni od daty zakupu, przez którą rozumie się datę zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy środków pieniężnych za jego nabycie. Po upływie wskazanego terminu niewykorzystany Voucher traci ważność i nie może być wykorzystany.

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, który nabył Voucher drogą elektroniczną, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera na zasadach przewidzianych w sekcji „Odstąpienie od umowy”.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Voucher został wykorzystany przed upływem ustawowego terminu na złożenie oświadczenia.

Postanowienia końcowe

 1. Zwrotu i reklamacji Produktów należy dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy wskazany w postanowieniach wstępnych.
 2. Korespondencję e-mailową należy kierować na adres: Magazyn Soap for Globe Magdalena Sulecka, Del-fina sp. z o.o., ul. Lipkowska 92, 05-080 TRUSKAW (PL), T: 509 482 292, magda.sulecka@del- fina.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 4. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory w drodze rozmów, których celem będzie załatwienie spornej sprawy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta  i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.
 7. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania portalu internetowego Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.
 8. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021.

JAK STOSOWAĆ SZAMPON W KOSTCE?

Jak stosować odżywkę w kostce?

"Ten zestaw to rekord świata! Genialny! Uwielbiam." Marychna

"Pokochałam kostki Soap for Globe – już po kilkukrotnym użyciu moje włosy stały się bardziej miękkie, błyszczące i dużo mniej się puszą" Natalia