Regulamin usługi newsletter

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera. Realizując obowiązek ustawowy, poniżej wyjaśniamy zasady, na jakich będziemy wysyłać Ci nasze aktualności i informować Cię o ofercie Soap For Globe. Mamy nadzieję, że zarówno nasze produkty jak i udostępniane przez nas treści spełnią Twoje oczekiwania.

I. O usłudze Newslettera

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter (dalej jako: Regulamin) określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (dalej jako: Newsletter lub Usługa) przez Operatora Usługi.
 2. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty, produktów, nowości i aktualności Soap For Globe bądź podmiotów z nią powiązanych.
 4. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

II. Operator usługi

Operatorem Usługi jest For Globe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-001) przy ul. Jana Pawła II 43a/37b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000849471, posiadająca NIP 5272931287 i numer REGON 386522417, dalej w Regulaminie oraz w treściach na stronie internetowej nazywana „Operatorem” bądź „For Globe”.

III. Warunki korzystania z usługi

 1. Newsletter jest usługą bezpłatną. 
 2. Korzystać z Newslettera może każdy; przesyłane wiadomości nie zawierają żadnych treści wymagających ograniczeń wiekowych. Jedynym warunkiem korzystania z Newslettera jest podanie w formularzu rejestracyjnym na stronie Soapforglobe.com swojego adresu e-mail i kliknięcie przycisku „Zapisz się”, który prześle podany adres do Operatora Usługi i uruchomi jej świadczenie.
 3. Oferta Newslettera skierowana jest do osób, które wyraziły wolę jej otrzymywania; warunkiem korzystania z serwisu jest wskazanie adresu e-mail, do którym dysponowania danych użytkownik jest uprawniony.

IV.  Dalsze wykorzystywanie treści newslettera

Poszczególne wiadomości graficzne i tekstowe wysyłane w ramach Newslettera stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa, dlatego też ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób wykraczający poza prywatny, niekomerycyjny użytek wymaga zgody Operatora Usługi.

V.  Jak długo obowiązuje umowa o świadczenie usługi newslettera?

 1. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma niczym nieograniczone prawo jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny w każdym czasie. Wypowiedzenie złożyć można drogą korespondencji tradycyjnej, w formie mailowej bądź poprzez kliknięcie linku umieszczonego w stopce wiadomości Newslettera.
 3. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć dostawę Newslettera, o czym niezwłocznie poinformuje użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail.
 4. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich nieprawidłowych bądź nieistniejących adresów e-mail.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Operator Usługi jest jednocześnie Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego, podczas którego użytkownik wskazał swój adres e-mail,  zawsze zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usługi.
 3. W każdym przypadku Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu pełnej ochrony danych osobowych użytkownika – w szczególności zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przechowywać będą do czasu wycofania przez użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera, a po tym okresie – wyłącznie w zakresie i przez okres istnienia uzasadnionego interesu Operatora.
 5. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy o świadczenie usługi Newslettera, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
 6. Na podstawie szczegółowego upoważnienia lub umowy łączącej Administratora z podmiotem przetwarzającym dane osobowe mogą być one przekazywane podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczenia usługi Newsletter, tj.:
 • platformie Woocommerce.com obsługiwanej przez Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
 • platformie Getresponse.pl obsługiwanej przez Getresponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez For Globe danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku uznania, że Operator świadczy usługę w sposób nieprawidłowy bądź w inny sposób dopuszcza się w związku z jej świadczeniem naruszenia uzasadnionych interesów Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na adres mailowy: hello@soapforglobe.com bądź drogą korespondencyjną na adres Operatora.
 2. W treści reklamacji należy podać dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis tego, na czym miałyby polegać nieprawidłowości w toku świadczenia usługi. Operator ustosunkuje się do nich niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021.

JAK STOSOWAĆ SZAMPON W KOSTCE?

Jak stosować odżywkę w kostce?

"Ten zestaw to rekord świata! Genialny! Uwielbiam." Marychna

"Pokochałam kostki Soap for Globe – już po kilkukrotnym użyciu moje włosy stały się bardziej miękkie, błyszczące i dużo mniej się puszą" Natalia